Pages

Forenzični značaj preliminarnih testova za drogu
Forenzični značaj preliminarnih testova za drogu
Marko Maretić
Cilj ovog rada je utvrditi podudaraju li se rezultati preliminarnog vještačenja s rezultatima Vještačenja u Centru, odnosno utvrditi točnost i pouzdanost preliminarnih testova za drogu. Za potrebe rada prikupljeno je 160 uzoraka te analizom preliminarnih testova za marihuanu, speed i heroin te usporedbom s rezultatima potvrdnih testova utvrđeno kako su preliminarni testovi za drogu točni i pouzdani. Samo je u jednom slučaju postojala razlika između preliminarnoga testa (koji je bio...
Forenzično profiliranje: Metoda analize bihevioralnih dokaza
Forenzično profiliranje: Metoda analize bihevioralnih dokaza
Ivana Jadrić
Forenzični (kriminalni) profil je skup zaključaka o karakteristikama i obilježjima pojedinca odgovornog za počinjenje kaznenog djela ili serije kaznenih djela. Sa različitim pristupima istraživanju počinitelja kaznenih dijela, razvile su se i poznate metode profiliranja: kriminalistička istražna analiza, psihologija istrage, dijagnostičke evaluacije, geografsko profiliranje i analiza bihevioralnih dokaza. U terminima forenzičnog profiliranja postoje nomotetske i idiografske...
Identifikacija sintetičkih tekstilnih vlakana probom gorenja
Identifikacija sintetičkih tekstilnih vlakana probom gorenja
Antonia Kovačić
U ovom radu provedena je identifikacija tekstilnih vlakana probom gorenja. Ova metoda je jedna od najlakših i najbržih preliminarnih metoda koja se može koristiti u forenzici. Primarni cilj ovog rada je validacija metode identifikacije tekstilnih vlakana probom (testom) gorenja. Namjera je bila procijeniti je li taj jednostavan i brz postupak pogodan za primjenu u forenzici kao preliminarna metoda identifikacije tragova tekstilnih vlakana. . Prikazana i opisana sva poznata sintetička...
Interdisciplinarne prometne ekspertize u sudskim procesima
Interdisciplinarne prometne ekspertize u sudskim procesima
Joško Periša
Ovim diplomskim radom želim prikazati značaj interdisciplinarnih vještačenja kod prometnih nesreća kojima bi se utvrdile i ocijenile sve važne činjenice u sudskim postupcima. Rad prikazuje kako interdisciplinarnim vještačenjem kvalitetno utvrđujemo same uzroke prometnih nesreća kao i njihovih počinitelja a što za cilj ima čvrste i sigurne dokaze u sudskim postupcima, što u konačnici olakšava sudu vođenje sudskog postupka ali i donošenje ispravnih presuda. Najčešće...
Ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost
Ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost
Ivica Radačić
Naslov ovog diplomskog rada je ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost. Ispitivanje svjedoka prema ZKP spada u dokazne radnje i to je ujedno i najčešće dokazno sredstvo bilo da se poziva od strane okrivljenika ili od strane tužitelja, odnosno tijela koje vodi postupak. Zakonodavac je omogućio ispitivanje svjedoka u cilju rasvjetljavanja činjenica, te radi uspješnog okončanja, odnosno završetka kaznenog postupka. U ZKP ispitivanje svjedoka uređeno je člancima 283-301....
Istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2013. do 2018.
Istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2013. do 2018.
Vinko Sekso
Sve pomorske države svakodnevno rade na poboljšanju sigurnosti na moru, kroz donošenje novih pravila zasnovanih na napretku tehnologije i stečenom iskustvu. Jedan od važnih čimbenika u tom radu je prikupljanje i obrada podataka na mjestu pomorske nesreće ili nezgode, te kvalitetna koordinacija između institucija koje se bave istragama pomorskih nesreća i nezgoda i onih koje svojim radom tim istragama pridonose. Važno je da se u istragu uključe sve institucije i društva koja mogu...
Izloženost utjecajnim čimbenicima radne okoline i njihov utjecaj na zdravlje specijalista sudske medicine u europskim zemljama
Izloženost utjecajnim čimbenicima radne okoline i njihov utjecaj na zdravlje specijalista sudske medicine u europskim zemljama
Roberto Marinović
Sudska medicina sudjelovanjem u forenzičkoj znanosti upotpunjuje njen mozaik interdisciplinarnosti. Specijalisti sudske medicine su pozvani forenzičkim istražiteljima ponuditi saznanja o patogenezi neke ozljede ili činjenice smrti. Osnovano je pretpostaviti da se specijalisti sudske medicine izlažu riziku od različitih opasnosti, štetnosti i napora. Dobra kvaliteta i podržana sigurnost radne okoline preduvjeti su dobre prakse u zahtjevu uspješne suradnje i očekivanju jasnih...
Komparativna analiza piramialnih prijevara
Komparativna analiza piramialnih prijevara
Martina Biočić
Piramidalne su prijevare ilegalan način „brzog“ bogaćenja koje na kraju poprilično koštaju sve upletene u iste. Cilj ovog rada je proučavanje, putem komparativne analize, počinitelja prijevare te upozoravajućih znakova u slučajevima piramidalnih prijevara. Kao metoda obrade podataka koristila se komparativna analiza literature koja obuhvaća znanstvene članke i knjige. Komparativnom analizom počinitelja prijevara utvrdio se njihov identitet (dob, spol, ekonomski status,...
Kritična infrastruktura grada Splita
Kritična infrastruktura grada Splita
Petra Petko
Važan aspekt svake države je kritična infrastruktura, njena struktura i funkcioniranje je od ključne važnosti za sigurnost države i njenih građana. Cilj ovog rada bio je ispitati upoznatost građana Grada Splita s kritičnom infrastrukturom, te ih upoznati s tim pojmom, ali i glavnim problemima kritične infrastrukture u samom gradu. Kao jedan od glavnih problema u Gradu Splitu naveden problem prometne infrastrukture koji je najuočljiviji u ljetnim mjesecima kada traje turistička...
Manipulacije dobiti primjenom metoda kreativnog računovodstva
Manipulacije dobiti primjenom metoda kreativnog računovodstva
Adriana Pecotić
Cilj ovog rada bio je predstaviti kreativno računovodstvo, manipulacije prihodima i rashodima te istražiti utječu li primjene različitih metoda kreativnog računovodstva na financijski rezultat poduzeća. U teorijskom dijelu rada definirano je kreativno računovodstvo, sam pojam kreativnog računovodstva, motivi i područja primjene, ciljevi primjene te zaštita od manipulacija s financijskim izvještajima. Također, definirane su manipulacije dobiti – lažno povećanje i lažno...
Manipulacije financijskim rezultatom u kontekstu otvaranja stečajnog postupka
Manipulacije financijskim rezultatom u kontekstu otvaranja stečajnog postupka
Antonia Vukić
U ovom istraživanju analiziran je međuodnos upravljanja zaradama i otvaranja stečajnog postupka. Podaci za potrebe rada prikupljeni su analizom bilanci, računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom toku u razdoblju od četiri godine (2010. – 2013.)., a u uzorak su uključena 52 bankrotirana društva. Razina upravljanja zaradama izračunana je pomoću DeAngelo modela, dok je metodama korelacije i regresijske analize analiziran odnos otvaranja stečaja, profitabilnosti, veličine i...
Manipulacije troškovima primjenom metoda kreativnog računovodstva
Manipulacije troškovima primjenom metoda kreativnog računovodstva
Petra Fantov
Glavni cilj ovog rada bio je dokazati kako različite tehnike kreativnog računovodstva utječu na visinu troškova, bilo na smanjenje ili povećanje što ima direktan utjecaj na financijski položaj i financijski rezultat poslovnog subjekta. U teorijskom dijelu rada definiran je pojam kreativnog računovodstva, motivi i ciljevi primjene te različiti oblici i tehnike kreativnog računovodstva. U ovom dijelu rada definirano je i forenzično računovodstvo kao alat za sprječavanje zlouporabe...

Pages