Pages

Metode u dijagnostici bakterija koje se mogu koristiti kao bioterorističko oružje
Metode u dijagnostici bakterija koje se mogu koristiti kao bioterorističko oružje
Ena Miljuš
Biološko oružje staro je koliko i civilizacija. Latentna opasnost od napada ovim oružjem i danas predstavlja prijetnju, tim više što se tehnološkim napretkom, osim već postojećih patogena, mogu zloupotrijebiti i „novi“ patogeni izmijenjenih svojstava, nastali genetičkim inženjeringom. Zbog svoje izrazite patogenosti i lakoće širenja te otpornosti na fizikalno-kemijske utjecaje iz okoliša, bakterije poput Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella tularensis i druge,...
Metodologija istražnih postupaka u slučajevima nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava
Metodologija istražnih postupaka u slučajevima nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava
Marina Prša
Kaznena djela ,,Nasilje u obitelji” i ,,Povreda djetetovih prava” osjetljivog su karaktera. Istraţivanjem ovakvih zadire se u intimni ţivot obitelji pa što zahtjeva dobru pripremu kako bi se odredio pravi pristup i naĉin postupanja. U istraţivanju ovih kaznenih djela vaţno je uzeti u obzir specifiĉne karakteristike i dinamike odnosa u obitelji te specifiĉnost obiteljskog ţivota. Bitno je saznati podatke koji upućuju na stanje u obitelji kao i uzeti u obzir da ĉesto...
Međunarodna policijska suradnja
Međunarodna policijska suradnja
Stipe Šućur
Međunarodna policijska suradnja je temelj razvoja i sigurnosti svake države koja svoje djelovanje temelji na zakonima i kontinuiranom nastojanju za državnom sigurnosti. Policijska suradnja i međunarodna koordinacija je prva stepenica. Europol kao temeljna organizacija je krovni zakonski okvir, koji razvija međunarodna djelovanja i svoje rezultate temelji na uspostavljanju smanjenja stope kriminala i razvoja sigurnije zajednice. Republika Hrvatska kao i sve članice Europske unije ulaže...
Međunarodna suradnja sigurnosno-obavještajnih agencija - uloga u suzbijanju organiziranog kriminaliteta i terorizma na području Europske Unije
Međunarodna suradnja sigurnosno-obavještajnih agencija - uloga u suzbijanju organiziranog kriminaliteta i terorizma na području Europske Unije
Josipa Jerčić
U suvremenim uvjetima koje obilježavaju globalne političke i tehnološke promjene razvijaju se novi oblici ugroze nacionalnih interesa i sigurnosti država svijeta tako i Europske unije. Sigurnosno-obavještajne agencije čine okvir u zaštiti nacionalnih interesa i sigurnosti te glavnu ulogu na području suzbijanja i prevencija najvećih suvremenih ugroza sigurnosti, a to su organizirani kriminalitet i terorizam. Karakterizira ih transnacionalni karakter te njihovo praćenje i suzbijanje...
Mjere sigurnosti na društvenim događanjima
Mjere sigurnosti na društvenim događanjima
Iva Banović
U Hrvatskoj je organizacija društvenih dogaĊanja ureĊena Zakonom o javnom okupljanju. Uz Zakon postoje i brojni pravilnici koji reguliraju pitanja iz domene organiziranja razliĉitih društvenih dogaĊanja. Društvena dogaĊanja situacije su okupljanja većeg broja ljudi. Društvena dogaĊanja razliĉita su prema svojoj veliĉini, formi i sadrţaju. Zadnjih godina dogaĊa se rast i razvoj turizma dogaĊanja, stoga je nuţno povezivati turizam i sigurnost na svim razinama. Standardi...
Mogućnosti i opasnosti korištenja pametnih ugovora
Mogućnosti i opasnosti korištenja pametnih ugovora
Jelena Mamut
U radu je ukratko prikazana povijest pametnih ugovora. Kako bi njihov način rada bio jasniji, prikazani su Bitcoin blockchain te novosti koje je donio Ethereum, jedan od blockchain sustava koji se najčešće koristi kao temelj pametnih ugovora. Također, uz primjere iz prakse prikazana su neka od područja u kojima bi se pametni ugovori mogli koristiti. Potom se rad osvrnuo na moguće opasnosti i zloupotrebe koje pametni ugovori omogućuju. Kao zaključni dio rada obrađena je usporedba...
Mutacija virusa gripe i corona virusa te njihov utjecaj na zdravlje ljudi
Mutacija virusa gripe i corona virusa te njihov utjecaj na zdravlje ljudi
Tomislava Dučić
Zbog svoje raznolikosti virusi predstavljaju najbrojniji biološki entitet na svijetu. Rad opisuje razlike između virusa influence i corona virusa te njihove mutacije. Virusi influence razvrstani su u 4 tipa: A,B,C i D dok su najpoznatiji corona virusi SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2. Virusi influence kao i corona virusi poznati su po svojoj mogućnosti da uzrokuju epidemije i pandemije. Epidemije influence pojavljuju se svake godine te uzrokuju brojne kako zdravstvene tako društvene i...
Nacionalna sigurnost Europske unije i javna diplomacija
Nacionalna sigurnost Europske unije i javna diplomacija
Anamarija Biočić
Država svojim aktivnostima može ohrabriti mnoge aktere u međunarodnim odnosima, prije svega multinacionalne kompanije, internacionalne komercijalne banke, međunarodne institucije i tako dalje da izbjegavaju podržavanje sukoba kao instrumenta ostvarenja njihovih ekonomsko-komercijalnih interesa podržavanjem svojeg konstruktivnog i racionalnog ponašanja u pravcu dosezanja komercijalnih i tržišnih interesa. Tako država dobiva mogućnost neizravnog utjecaja na globalno sigurnosno...
Nacionalna sigurnost i migrantska kriza: politika RH prema izbjeglicama s (bliskog) istoka
Nacionalna sigurnost i migrantska kriza: politika RH prema izbjeglicama s (bliskog) istoka
Domagoj Jović
Migracije su nezaobilazno svakodnevnica i globalni problem, kao proces koji ima utjecaj na globalno tržište rada i radne snage. Krajem 20. stoljeća gotovo cijeli svijet je poprimio dimenzije nezakonite migracijske krize, koja je neosporno najviše pogodila visoko razvijena područja i ostavlja posljedice koje u velikoj mjeri utječu na sigurnost pojedinih zemalja. Republika Hrvatska godinama se bori s ovim problemom kao i sve članice Europske unije, implementirajući u svoje...
Nadzor nad obavještajnim agencijama u vrijeme novih oblika ugroza suvremenog doba
Nadzor nad obavještajnim agencijama u vrijeme novih oblika ugroza suvremenog doba
Matko Tolj
Prikaz metoda i načina nadzora obavještajnih službi u Republici Hrvatskoj osnovni je motiv ovoga rada koji ima za cilj prikazati evoluciju nadzora i njegove vrste kroz povijesni razvoj obavještajnih službi, a posebice u odnosu na komunikaciju službi s općom i zainteresiranom javnosti. U kontekstu suvremenih sigurnosnih i obavještajnih izazova, u radu se usporedno izučavaju odabrani modeli nadzora u drugim državama, koji se kompariraju s Hrvatskim te se kroz stvarne događaje...
Neka obilježja počinitelja kaznenih djela s bitno smanjenom ubrojivosti kojima je izrečena kazna zatvora
Neka obilježja počinitelja kaznenih djela s bitno smanjenom ubrojivosti kojima je izrečena kazna zatvora
Stela Brkić
CILJ: Cilj rada je utvrditi i opisati neka obilježja (sociodemografska, kriminološka i medicinska) počinitelja kaznenih djela s bitno smanjenom ubrojivosti kojima je izrečena kazna zatvora uz obvezno psihijatrijsko liječenje u Zatvorskoj bolnici. METODE: Podaci su prikupljeni strukturiranim upitnikom kroz retrospektivnu analizu 242 Osobnika i zdravstvena kartona zatvorenika i to u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2020. godine. Strukturirani upitnik je obuhvaćao: a) sociodemografska...
Nove tehnologije u nacionalnoj sigurnosti
Nove tehnologije u nacionalnoj sigurnosti
Samanta Radelić
Nacionalna sigurnost je djelatnost koja je organizirana kako bi zaštitila nacionalne interese i mehanizme koji su potrebni da bi se nacionalni interesi ostvarili. Nacionalni interesi se odreĊuju unutar svake drţave donošenjem Strategije nacionalne sigurnosti. Gledajući razvoj novih tehnologija i njihov utjecaj na stanje nacionalne sigurnosti dolazimo do pojma biometrije. Biometrija se moţe definirati kao model identifikacije osobe, baziran na fiziĉkim karakteristikama ili...

Pages