Pages

Posebne dokazne radnje s osvrtom na tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta
Posebne dokazne radnje s osvrtom na tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta
Lucija Justić
Posebne dokazne radnje su procesne radnje koje se poduzimaju kako bi se otkrilo i dokazalo počinjenje kaznenih djela i njihovih počinitelja. Riječ je o tajnim i prikrivenim radnjama koje se poduzimaju u svrhu prikupljanja informacija, a da se na te radnje pritom ne upozore osobe prema kojima se radnje poduzimaju. Budući da se posebnim dokaznim radnjama zadire u temeljna ljudska prava i slobode, iste se poduzimaju samo ukoliko se izvidi mogu provesti na drugi način ili bi to bilo moguće...
Potraga za savršenim čovjekom - mit ili stvarnost?
Potraga za savršenim čovjekom - mit ili stvarnost?
Anđela Perković
Cilj ovog diplomskog rada je pregled i analiza odabrane znanstvene literature od ideje nadčovjeka do novijih izdanja u području genetike kako bi se prikazao napredak medicine i genetike u svrhu poboljšanja i modifikacije ljudskog tijela. U ovom radu je opisana ideja o savršenom čovjeku koja postoji još od davnih vremena, stoga su obrađeni neki pojmovi koji su se stvorili iz tih ideja poput eugenike i transhumanizma. Eugenika je znanost koja se bavi poboljšanjem ljudskih gena, a...
Preventiva u cilju smanjivanja ugroženosti života mladih vozača u prometu
Preventiva u cilju smanjivanja ugroženosti života mladih vozača u prometu
Hrvoje Klarić
Preventiva u cilju smanjivanja ugroženosti mladih vozača u prometu je od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku, shodno čemu je i donesen Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, koji je uz Zakon o sigurnosti prometa na cestama temeljni dokument kojim se radi na prevenciji i smanjenju stradavanja svih sudionika u prometu. Cilj ovog rada je upoznati širu javnost s prijedlozima koji uključuju smanjenje ugroženosti mladih vozača u prometu bilo kroz izmjene...
Prijevare u osiguranju
Prijevare u osiguranju
Daria Mitar
Diplomski rad Prijevare u osiguranju prikazuje različite modele inkriminacije ovog karakterističnog vida prijevarnog ponašanja. Pored teorijske analize kazneno pravnih pojmova, autorica također upućuje na vrste i pojavne oblike ovog kaznenog djela. U empirijskom dijelu rada analizira se broj optuženih za zlouporabu osiguranja u odnosu na broj optuženih za kaznena djela, broj prijavljenih, razriješenih prijava, postotni udio prijava u ukupnom udjelu kaznenih djela te oštećene...
Primjena Benfordovog zakona u financijsko-računovodstvenoj forenzici
Primjena Benfordovog zakona u financijsko-računovodstvenoj forenzici
Martina Mitrović
Financijsko-računovodstveni forenzičari u svom radu – prije svega u otkrivanje prijevara – koriste različite istražiteljske i analitičke tehnike kako bi uočili potencijalna područja prijevare i indikatore prijevare. U forenzičnim istragama se koriste različiti oblici digitalne analize a jedan od oblika digitalne analize koji je doživio značajnu primjenu u području revizije kao i u području financijsko-računovodstvene forenzike je Benfordov zakon. Pomoću ovog zakona...
Primjena analize financijskih izvještaja u otkrivanju poreznih prijevara
Primjena analize financijskih izvještaja u otkrivanju poreznih prijevara
Ana-Marija Kovačić
Cilj ovog rada bio je prikazati glavne manipulacije prihodima i rashodima te primjenu metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u otkrivanju poreznih prijevara. U teorijskom dijelu definiran je pojam prijevare, temeljni instrumenti i postupci u analizi financijskih izvještaja, najčešće porezne prijevare na stavkama prihoda i rashoda, te utjecaj manipulacije prihodima i rashodima na PD obrazac. U empirijskom dijelu analizirana je bilanca, račun dobiti i gubitka i PD obrazac...
Primjena novih tehnologija u forenzičnoj genetici
Primjena novih tehnologija u forenzičnoj genetici
Antonia Zečić
Stalni napredak u području analize DNA dovodi do razvitka novih metoda i tehnologija koje svoju primjenu zatim pronalaze i u području forenzičnih znanosti. Ovaj rad predstavlja kratki pregled tehnologija masivnog paralelnog sekvenciranja i rapid DNA analize te njihove primjene u forenzici. Potencijal primjene metoda masivnog paralelnog sekvenciranja vidljiv je u analizi izazovnih uzoraka, poput degradiranih uzoraka ili mješavina, te mogućnosti simultane analize autosomnih biljega,...
Privatna zaštita u pomorskim lukama
Privatna zaštita u pomorskim lukama
Tomislav Vila
Promet roba i svjetska trgovina većim se dijelom vrši morem i ovisi o pomorskim putovima, stoga je i sigurnost u javnim lukama i pomorstvu od velike važnosti. Izvori koji predstavljaju najveću opasnost pomorstvu i pomorskim lukama su terorizam, krijumčarenje ljudi, organizirani kriminalitet i ekoterorizam. Terorizam, kao jedna od ugroza, smišljena je protuzakonita uporaba nasilja s namjerom postizanja određenih vjerskih, ideoloških ili političkih ciljeva, a glavne terorističke mete...
Problematika računalnog kriminala s etičkog aspekta
Problematika računalnog kriminala s etičkog aspekta
Helena Horvat
U ovom radu bavit ćemo se problematikom računalnog kriminala s etičkog aspekta. Pojava i sve veća uporaba računala dovela je do pojave nove vrste kriminala u svijetu, računalnog kriminala. Takva vrsta kriminala sve više zadire i narušava privatnost korisnika internet mreža. Etika nam zapravo ukazuje na to kako se ponašati na internetu kako bi trebali poštivati privatnost, svoju (iznošenje osobnih podataka) i privatnost ostalih korisnika, odnosno poštivanje ustavnih i ljudskih...
Procjena sigurnosti javnih okupljanja u gradu Splitu od 2013. do 2018.
Procjena sigurnosti javnih okupljanja u gradu Splitu od 2013. do 2018.
Jakov Bradarić Šljujo
Procjena sigurnosti javnih okupljanja u gradu Splitu od 2013. do 2018. Pravo na javno okupljanje je temeljno ustavno pravo te je kao takvo uređeno nizom zakonskih i podzakonskih propisa. Isto tako zaštićeno je i brojnim međunarodnopravnim dokumentima i konvencijama Europske Unije. Javno okupljanje predstavlja svako mirno okupljanje i javne prosvjede, javne priredbe i druge oblike okupljanja. Tijekom pisanja rada analizirano je stanje sigurnosti u Splitu od 2013. do 2018. godine, a podaci...
Procjena spola i prosječne tjelesne visine u hrvatskoj populaciji s pomoću dimenzije otiska ruke
Procjena spola i prosječne tjelesne visine u hrvatskoj populaciji s pomoću dimenzije otiska ruke
Andrea Kolić
Cilj: Odrediti pokazuju li dimenzije otisaka dlanova bilateralnu asimetriju, spolni dimorfizam i korelaciju s tjelesnom visinom u hrvatskoj populaciji. Konačan cilj jest razviti prve, forenzično uporabljive statističke modele za procjenu spola i prosječne tjelesne visine s pomoću dimenzija otisaka dlanova za hrvatsku populaciju. Metode: U istraživanju je sudjelovalo 68 muškaraca i 66 žena, punoljetnih pripadnika isključivo hrvatske populacije kojima su s pomoću daktiloskopske tinte...
Procjena spola na suvremenoj hrvatskoj populaciji pomoću dimenzija prsne kosti uporabom MSCT snimaka
Procjena spola na suvremenoj hrvatskoj populaciji pomoću dimenzija prsne kosti uporabom MSCT snimaka
Ivan Marelja
Cilj: utvrditi postoji li spolni dimorfizam na prsnim kostima muškaraca i žena na području Republike Hrvatske, utvrditi koje mjere najbolje odražavaju spolni dimorfizam, utvrditi pouzdanost pojedinačnih mjera za određivanje spola, izračunati diskriminantne funkcije pomoću mjera i kombinacija mjera kostiju. Glavni cilj je utvrditi pouzdanost diskriminantnih funkcija mjera sternuma u procjeni spola. Metode: Mjerenje standardnih mjera sternuma na MSCT snimkama 108 uzoraka, od kojih je...

Pages