Pages

Bioetički princip ranjivosti i problem izbjeglica
Bioetički princip ranjivosti i problem izbjeglica
Ivana Ćulum
U ovom radu bavit ćemo se problematikom izbjeglica i migranata, ali i same izbjegličke krize kojoj su uzroci različiti: bijeg od ratnih stradavanja, ekstremizma, terorizma, odlazak iz slabo razvijenih zemalja, politička i gospodarska nestabilnost, potraga za boljim životom, ekonomski razlozi i sl. Ogroman, ali i nekontroliran priljev migranata 2015. godine doveo je u pitanje nacionalni interes određenih država, a sama zaštita nacionalnog interesa država dovela je i do pitanja...
Forenzična analiza i antiforenzične mjere nad NTFS datotečnim sustavom
Forenzična analiza i antiforenzične mjere nad NTFS datotečnim sustavom
Hrvoje Rudeš
U radu su prikazane osnovne zakonske norme koje reguliraju informacijsku sigurnost i rad sa računalima. Također su prikazane metode upotrebe besplatnih alata za izradu forenzične kopije diska. Analiza bitnih datoteka i njihovo tumačenje napravljeno je uz pomoć besplatnih alata, uz povremenu upotrebu komercijalnog alata zbog prikaza sličnosti u radu i verifikacije rezultata. Osim forenzičnih mjera u radu su prikazane i anti-forenzične mjere kojima se nastoje prikriti ili uništiti svi...
Forenzična analiza tragova krvi nastalih primjenom sile
Forenzična analiza tragova krvi nastalih primjenom sile
Antonia Bokšić
UVOD: Analiza tragova krvi vaţna je grana forenzike koja koristeći znanja iz matematike, fizike i biologije pomaţe istraţiteljima odrediti što se dogodilo, kako i gdje se dogodilo. Oslanja se na znanja o razliĉitim svojstvima krvi te njenom ponašanju nakon napuštanja svog izvora zbog ĉega se tragovi krvi dijele po brzini krvi te obliku tragova krvi nakon pada na podlogu. Ove podjele pomaţu odrediti o kakvom tipu sile se radi- udarac, ubod ili vatreno oruţje dok se za odreĊivanje...
Forenzična facijalna rekonstrukcija sv. Nikoloze Burse
Forenzična facijalna rekonstrukcija sv. Nikoloze Burse
Josipa Marić
Forenzična facijalna rekonstrukcija lica važna je za identifikaciju nepoznatih osoba u forenzičnim slučajevima kada druge metode nisu dale pozitivnu identifikaciju osobe, ali je i koristan alat u prezentaciji rezultata znanstvenog arheološkog ili antropološkog istraživanja. Cilj ovog istraživanja bio je rekonstruirati jedan od mogućih izgleda svete Nikoloze Burse, kršćanske svetice. Mumificirani ostaci svete Nikoloze Burse su snimljeni MSCT (engl. Multi-slice computed tomography)...
Forenzično profiliranje: Metoda analize bihevioralnih dokaza
Forenzično profiliranje: Metoda analize bihevioralnih dokaza
Ivana Jadrić
Forenzični (kriminalni) profil je skup zaključaka o karakteristikama i obilježjima pojedinca odgovornog za počinjenje kaznenog djela ili serije kaznenih djela. Sa različitim pristupima istraživanju počinitelja kaznenih dijela, razvile su se i poznate metode profiliranja: kriminalistička istražna analiza, psihologija istrage, dijagnostičke evaluacije, geografsko profiliranje i analiza bihevioralnih dokaza. U terminima forenzičnog profiliranja postoje nomotetske i idiografske...
Ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost
Ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost
Ivica Radačić
Naslov ovog diplomskog rada je ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost. Ispitivanje svjedoka prema ZKP spada u dokazne radnje i to je ujedno i najčešće dokazno sredstvo bilo da se poziva od strane okrivljenika ili od strane tužitelja, odnosno tijela koje vodi postupak. Zakonodavac je omogućio ispitivanje svjedoka u cilju rasvjetljavanja činjenica, te radi uspješnog okončanja, odnosno završetka kaznenog postupka. U ZKP ispitivanje svjedoka uređeno je člancima 283-301....
Manipulacije dobiti primjenom metoda kreativnog računovodstva
Manipulacije dobiti primjenom metoda kreativnog računovodstva
Adriana Pecotić
Cilj ovog rada bio je predstaviti kreativno računovodstvo, manipulacije prihodima i rashodima te istražiti utječu li primjene različitih metoda kreativnog računovodstva na financijski rezultat poduzeća. U teorijskom dijelu rada definirano je kreativno računovodstvo, sam pojam kreativnog računovodstva, motivi i područja primjene, ciljevi primjene te zaštita od manipulacija s financijskim izvještajima. Također, definirane su manipulacije dobiti – lažno povećanje i lažno...
Manipulacije troškovima primjenom metoda kreativnog računovodstva
Manipulacije troškovima primjenom metoda kreativnog računovodstva
Petra Fantov
Glavni cilj ovog rada bio je dokazati kako različite tehnike kreativnog računovodstva utječu na visinu troškova, bilo na smanjenje ili povećanje što ima direktan utjecaj na financijski položaj i financijski rezultat poslovnog subjekta. U teorijskom dijelu rada definiran je pojam kreativnog računovodstva, motivi i ciljevi primjene te različiti oblici i tehnike kreativnog računovodstva. U ovom dijelu rada definirano je i forenzično računovodstvo kao alat za sprječavanje zlouporabe...
Oblici kaznenog djela ubojstva
Oblici kaznenog djela ubojstva
Tomislav Peić
Kazneno djelo ubojstva je još od Hamurabijevog zakonika bilo jedno od najtežih kaznenih djela. Sastoji se u oduzimanju života druge osobe. Počinitelj može biti samo čovjek, te je objekt napada život drugog objekta. Prema hrvatskom kaznenom zakonodavstvu postoje tkz. obično ubojstvo za koje je propisana kazna zatvora u rasponu od 5 godina do 20, teško ubojstvo koje je počinjeno sa kvalifikatornim obilježjima, na okrutan podmukli način, ubojstvo osobe koja je posebno ranjiva zbog...
Osobe s duševnim smetnjama kao počinitelj kaznenih djela
Osobe s duševnim smetnjama kao počinitelj kaznenih djela
Ivana Putnik
Tema ovog rada je specifična grupa počinitelja kaznenih djela – osobe sa duševnim smetnjama. Tek početkom novog vijeka osobe sa duševnim smetnjama su prepoznate kao različita skupina u vidu zločina koje vrše i njihovog kažnjavanja, no prošla su mnoga stoljeća do uređenje njihovog pravnog statusa. Današnji zakonski sustav koji definira njihova prava i obveze se razlikuje od zemlje do zemlje. Odnos društva prema njima, u moralnom i pravnom smislu, je ambivalentan – društvo...
Primjena analize financijskih izvještaja u otkrivanju poreznih prijevara
Primjena analize financijskih izvještaja u otkrivanju poreznih prijevara
Ana-Marija Kovačić
Cilj ovog rada bio je prikazati glavne manipulacije prihodima i rashodima te primjenu metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u otkrivanju poreznih prijevara. U teorijskom dijelu definiran je pojam prijevare, temeljni instrumenti i postupci u analizi financijskih izvještaja, najčešće porezne prijevare na stavkama prihoda i rashoda, te utjecaj manipulacije prihodima i rashodima na PD obrazac. U empirijskom dijelu analizirana je bilanca, račun dobiti i gubitka i PD obrazac...
Problematika računalnog kriminala s etičkog aspekta
Problematika računalnog kriminala s etičkog aspekta
Helena Horvat
U ovom radu bavit ćemo se problematikom računalnog kriminala s etičkog aspekta. Pojava i sve veća uporaba računala dovela je do pojave nove vrste kriminala u svijetu, računalnog kriminala. Takva vrsta kriminala sve više zadire i narušava privatnost korisnika internet mreža. Etika nam zapravo ukazuje na to kako se ponašati na internetu kako bi trebali poštivati privatnost, svoju (iznošenje osobnih podataka) i privatnost ostalih korisnika, odnosno poštivanje ustavnih i ljudskih...

Pages