Pages

Analiza mikrobioma i primjena u forenzici i medicini
Analiza mikrobioma i primjena u forenzici i medicini
Anamarija Milardović
Istraživanja mikrobioma sve više se koriste u forenzičnim istragama, ali i u medicini. Najčešće korištene metode za istraživanja mikrobioma su analiza 16S rRNA, te sekvenciranje cijelog genoma. Svoju primjenu u forenzičnim istragama, analiza mikrobioma bi mogla imati kod utvrđivanja identiteta osobe, utvrđivanja identiteta pomoću mikrobioma okoliša, utvrđivanja lokacije, kao i uzroka smrti te kod procjene post mortem intervala. U medicini se otvaraju nove mogućnosti u...
Bioetički princip ranjivosti i problem izbjeglica
Bioetički princip ranjivosti i problem izbjeglica
Ivana Ćulum
U ovom radu bavit ćemo se problematikom izbjeglica i migranata, ali i same izbjegličke krize kojoj su uzroci različiti: bijeg od ratnih stradavanja, ekstremizma, terorizma, odlazak iz slabo razvijenih zemalja, politička i gospodarska nestabilnost, potraga za boljim životom, ekonomski razlozi i sl. Ogroman, ali i nekontroliran priljev migranata 2015. godine doveo je u pitanje nacionalni interes određenih država, a sama zaštita nacionalnog interesa država dovela je i do pitanja...
Forenzična analiza i antiforenzične mjere nad NTFS datotečnim sustavom
Forenzična analiza i antiforenzične mjere nad NTFS datotečnim sustavom
Hrvoje Rudeš
U radu su prikazane osnovne zakonske norme koje reguliraju informacijsku sigurnost i rad sa računalima. Također su prikazane metode upotrebe besplatnih alata za izradu forenzične kopije diska. Analiza bitnih datoteka i njihovo tumačenje napravljeno je uz pomoć besplatnih alata, uz povremenu upotrebu komercijalnog alata zbog prikaza sličnosti u radu i verifikacije rezultata. Osim forenzičnih mjera u radu su prikazane i anti-forenzične mjere kojima se nastoje prikriti ili uništiti svi...
Forenzična analiza tragova krvi nastalih primjenom sile
Forenzična analiza tragova krvi nastalih primjenom sile
Antonia Bokšić
UVOD: Analiza tragova krvi vaţna je grana forenzike koja koristeći znanja iz matematike, fizike i biologije pomaţe istraţiteljima odrediti što se dogodilo, kako i gdje se dogodilo. Oslanja se na znanja o razliĉitim svojstvima krvi te njenom ponašanju nakon napuštanja svog izvora zbog ĉega se tragovi krvi dijele po brzini krvi te obliku tragova krvi nakon pada na podlogu. Ove podjele pomaţu odrediti o kakvom tipu sile se radi- udarac, ubod ili vatreno oruţje dok se za odreĊivanje...
Forenzična facijalna rekonstrukcija sv. Nikoloze Burse
Forenzična facijalna rekonstrukcija sv. Nikoloze Burse
Josipa Marić
Forenzična facijalna rekonstrukcija lica važna je za identifikaciju nepoznatih osoba u forenzičnim slučajevima kada druge metode nisu dale pozitivnu identifikaciju osobe, ali je i koristan alat u prezentaciji rezultata znanstvenog arheološkog ili antropološkog istraživanja. Cilj ovog istraživanja bio je rekonstruirati jedan od mogućih izgleda svete Nikoloze Burse, kršćanske svetice. Mumificirani ostaci svete Nikoloze Burse su snimljeni MSCT (engl. Multi-slice computed tomography)...
Forenzično profiliranje: Metoda analize bihevioralnih dokaza
Forenzično profiliranje: Metoda analize bihevioralnih dokaza
Ivana Jadrić
Forenzični (kriminalni) profil je skup zaključaka o karakteristikama i obilježjima pojedinca odgovornog za počinjenje kaznenog djela ili serije kaznenih djela. Sa različitim pristupima istraživanju počinitelja kaznenih dijela, razvile su se i poznate metode profiliranja: kriminalistička istražna analiza, psihologija istrage, dijagnostičke evaluacije, geografsko profiliranje i analiza bihevioralnih dokaza. U terminima forenzičnog profiliranja postoje nomotetske i idiografske...
Ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost
Ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost
Ivica Radačić
Naslov ovog diplomskog rada je ispitivanje svjedoka i njegova dokazna vrijednost. Ispitivanje svjedoka prema ZKP spada u dokazne radnje i to je ujedno i najčešće dokazno sredstvo bilo da se poziva od strane okrivljenika ili od strane tužitelja, odnosno tijela koje vodi postupak. Zakonodavac je omogućio ispitivanje svjedoka u cilju rasvjetljavanja činjenica, te radi uspješnog okončanja, odnosno završetka kaznenog postupka. U ZKP ispitivanje svjedoka uređeno je člancima 283-301....
Izloženost utjecajnim čimbenicima radne okoline i njihov utjecaj na zdravlje specijalista sudske medicine u europskim zemljama
Izloženost utjecajnim čimbenicima radne okoline i njihov utjecaj na zdravlje specijalista sudske medicine u europskim zemljama
Roberto Marinović
Sudska medicina sudjelovanjem u forenzičkoj znanosti upotpunjuje njen mozaik interdisciplinarnosti. Specijalisti sudske medicine su pozvani forenzičkim istražiteljima ponuditi saznanja o patogenezi neke ozljede ili činjenice smrti. Osnovano je pretpostaviti da se specijalisti sudske medicine izlažu riziku od različitih opasnosti, štetnosti i napora. Dobra kvaliteta i podržana sigurnost radne okoline preduvjeti su dobre prakse u zahtjevu uspješne suradnje i očekivanju jasnih...
Manipulacije dobiti primjenom metoda kreativnog računovodstva
Manipulacije dobiti primjenom metoda kreativnog računovodstva
Adriana Pecotić
Cilj ovog rada bio je predstaviti kreativno računovodstvo, manipulacije prihodima i rashodima te istražiti utječu li primjene različitih metoda kreativnog računovodstva na financijski rezultat poduzeća. U teorijskom dijelu rada definirano je kreativno računovodstvo, sam pojam kreativnog računovodstva, motivi i područja primjene, ciljevi primjene te zaštita od manipulacija s financijskim izvještajima. Također, definirane su manipulacije dobiti – lažno povećanje i lažno...
Manipulacije troškovima primjenom metoda kreativnog računovodstva
Manipulacije troškovima primjenom metoda kreativnog računovodstva
Petra Fantov
Glavni cilj ovog rada bio je dokazati kako različite tehnike kreativnog računovodstva utječu na visinu troškova, bilo na smanjenje ili povećanje što ima direktan utjecaj na financijski položaj i financijski rezultat poslovnog subjekta. U teorijskom dijelu rada definiran je pojam kreativnog računovodstva, motivi i ciljevi primjene te različiti oblici i tehnike kreativnog računovodstva. U ovom dijelu rada definirano je i forenzično računovodstvo kao alat za sprječavanje zlouporabe...
Oblici kaznenog djela ubojstva
Oblici kaznenog djela ubojstva
Tomislav Peić
Kazneno djelo ubojstva je još od Hamurabijevog zakonika bilo jedno od najtežih kaznenih djela. Sastoji se u oduzimanju života druge osobe. Počinitelj može biti samo čovjek, te je objekt napada život drugog objekta. Prema hrvatskom kaznenom zakonodavstvu postoje tkz. obično ubojstvo za koje je propisana kazna zatvora u rasponu od 5 godina do 20, teško ubojstvo koje je počinjeno sa kvalifikatornim obilježjima, na okrutan podmukli način, ubojstvo osobe koja je posebno ranjiva zbog...
Određivanje olendrina u listu oleandra (Nerium Oleander L.)
Određivanje olendrina u listu oleandra (Nerium Oleander L.)
Ivana Pleslić
Naslov ovog diplomskog rada je „Određivanje oleandrina u listu oleandera (Nerium Oleander L.)“. Cilj: Odrediti masu oleandrina u suhoj tvari lista oleandera u 10 uzoraka prikupljenih u tri županije RH. Metode: Uzorci su ispitivani HPLC tehnikom nakon ekstrakcije oleandrina smjesom otapala iz sušenog lista oleandera. Napravljene su dvije ekstrakcije uz mijenjanje načina ekstrakcija i uvjeta kromatografije. Rezultati: Dobivene vrijednosti kod obje ekstrakcije pokazuju velike...

Pages